Osakaskunnan säännöt

Siikajoen kunnassa sijaitsevan yhteisen kalaveden ja maa-alueen RN:o 748 : 876: 1: 0  osakaskunnan nimi on Siikajoen osakaskunta ja kotipaikka on Siikajoen kunta.

Osakaskunnan alueet sijaitsevat Siikajoessa ja merialueella Siikajoen edustalla. Lisäksi osakaskunnan alueita on mm Majavaojassa, Turveojassa, Hummastinjärven ja Kivijärven alueilla, sekä Olkijärven läheisyydessä. Osakaskunnan alueet ovat jakautuneet 11 palstaan yhteispinta-alaltaan 7568 hehtaaria.

Osakaskunta toimii kalastuslaissa (286/82) tarkoitettuna kalastuskuntana.

Osakaskunta on kokouksessaan 5. päivänä joulukuuta 2006 hyväksynyt seuraavat säännöt:

 

1 §

Osakaskunnan tehtävänä on huolehtia osakaskunnalle kuuluvan yhteisen alueen hallinnosta ja aluetta koskevien muiden asioiden hoidosta.

Osakaskunnan päätösvaltaa käyttää osakaskunnan kokous lukuun ottamatta niitä tehtäviä, jotka jäljempänä näissä säännöissä on määrätty hoitokunnan päätösvaltaan kuuluviksi.

2 §

Osakaskunnan on järjestettävä alueellaan kalastuksen harjoittaminen siten, että pyritään mahdollisimman suureen vesialueiden pysyvään tuottavuuteen. Erityisesti on pidettävä huolta siitä, että kalakantaa käytetään hyväksi järkiperäisesti ja ottaen huomioon kalataloudelliset näkökohdat, sekä huolehdittava kalakannan hoidosta ja lisäämisestä.

3 §

Osakaskunnan kalavedessä harjoitetaan kalastusta kalastuslaissa ja sen nojalla säädetyllä sekä tarkemmin näissä säännöissä ja osakaskunnan kokouksen päättämällä tavalla.

4 §

Osakaskunta päättää kokouksessaan yhteisen vesialueen kalastuksen järjestämisestä ja kalaveden hoitotoimenpiteistä. Näitä päätöksiä tehtäessä on tarpeen mukaan otettava huomioon, mitä kalastusalueen käyttö- ja hoitosuunnitelmassa sekä kokouspäätöksissä  on kalavarojen hoitoa ja käyttöä koskevista asioista esitetty.

Osakaskunta voi periä osakaskunnan kalavedessä kalastavilta maksuja, joiden suuruus määrätään osakaskunnan kokouksessa.

 

5 §

Osakaskunnan vesialueella voidaan kalas­tusta harjoittaa kaikilla kalastuslain ja kalastusase­tuksen sallimilla pyydyksillä ja pyyntitavoilla, ellei kalastus­alueen kokous ole kala- ja rapukantojen tuotta­vuuden pa­rantamiseksi tai säilyttämiseksi tai osakaskunnan kokous osakkaiden kalastusmahdollisuuksien tasapuo­liseksi jakamiseksi toisin päättänyt.

6 §

Osakaskunta päättää kokouksessaan siitä, että millä tavalla yhteisellä vesialueella kalastuksessa käytettävät pyydykset tulee merkitä.

7 §

Osakaskunnan kokouksessa päätetään metsästyksen harjoittamisesta alueella, alueen tai sen osan vuokraamisesta, hiekan ja muun aineksen ottamisesta,  sekä alueen muusta  käytöstä ja siitä  perittävästä korvauksesta.

8 §

Ellei kokouspäätöksellä toisin määrätä, on 3 – 7 pykälissä tarkoitetut päätökset voimassa toistaiseksi.

9 §

Osakaskunnan varsinainen kokous pidetään vuosittain huhtikuun loppuun mennessä.

Hoitokunta voi tarvittaessa päättää ylimääräisen kokouksen koolle kutsumisesta. Jos osakkaat, joiden yhteenlasketut osuudet edustavat vähintään kymmenettä osaa kaikista osuuksista, sitä määrättyä asiaa varten kirjallisesti vaativat, ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle 3 viikon kuluessa siitä, kun vaatimus kokouksen pitämisestä esitettiin hoitokunnalle tai toimitsijalle.

Milloin osakaskunnan osakas haluaa osakaskunnan kokouksessa ratkaistavaksi asian, on aloite siitä tehtävä hoitokunnalle, jonka tulee päättää joko asian käsittelemisestä seuraavassa osakaskunnan kokouksessa tai päättää, ettei hoitokunta vie asiaa osakaskunnan kokouksen käsiteltäväksi.

10 §

Osakaskunnan kokouksen kutsuu koolle hoitokunta.

Osakaskunnan kokouksesta kuulutetaan paikkakunnalla yleisesti leviävässä sanomalehdessä ja ilmoitetaan kirjekortilla niille toisesta kunnasta oleville osakkaille, jotka toimittavat tätä varten osoitteensa hoitokunnan tietoon. Kuulutus on julkaistava ja kirjekortit on postitettava vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta.

Kokouskutsussa tulee olla mainittuna kokouksen aika, paikka ja siellä ratkaistavat asiat sekä missä ja milloin kokouksesta laadittu tarkistettu pöytäkirja pidetään asianosaisten nähtävänä.

Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä kokouskutsussa ilmoitetussa paikassa 14 päivän ajan alkaen seitsemännestä päivästä kokouksesta.

Milloin osakaskunnan osakas haluaa osakaskunnan varsinaisessa kokouksessa ratkaistavaksi asian, on aloite tehtävä kirjallisena hoitokunnalle helmikuun loppuun mennessä.

11 §

Varsinaisessa kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) kokouksen avaus;

2) kokouksen järjestäytyminen; (valitaan puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi äänten laskijaa)

3) todetaan läsnä ja edustettuina olevat osakaskunnan osakkaat, heidän äänimääränsä ja päätetään äänestysmenettelystä;

4) todetaan kokouksen ilmoittaminen ja päätösvaltaisuus;

5) hyväksytään kokouksen työjärjestys;

6) esitetään hoitokunnan kertomus edelliseltä toimintavuodelta;

7) esitetään edellisen vuoden tilit ja tilintarkastajain lausunto tilien ja hallinnon hoidosta;

8) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hoitokunnalle ja vastuullisille toimihenkilöille;

9) tehdään näiden sääntöjen 3-8  §:ssä tarkoitetut päätökset;

10) päätetään KalL: n  mukaisten omistajakorvausten / viehelupatulojen käytöstä;

11) hyväksytään osakaskunnalle toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio kuluvaksi vuodeksi;

12) määrätään hoitokunnan jäsenten, tilintarkastajien, kokousedustajien ja muiden toimihenkilöiden palkkiot;

13) valitaan hoitokunnan erovuorossa olevien tilalle seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi kolme jäsentä sekä heille henkilökohtaiset varamiehet;

14) valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille henkilökohtaiset varamiehet tarkastamaan tulevan toimintavuoden hallintoa ja tilejä;

15) valitaan osakaskunnan edustaja ja hänelle varamies kalastusalueen  kokouksiin sekä muihin kokouksiin;

16) päätetään sanomalehdestä, jossa kokouskutsut julkaistaan.

17) päätetään muista kokouskutsussa mainituista asioista.

18) käsitellään muut esille tulevat asiat

19) kokouksen päättäminen

Sen estämättä, mitä edellä on määrätty toimikaudesta, jatkavat edellä kohtien 13 – 15 nojalla valitut henkilöt tehtävissään kunnes uusi valintapäätös on täytäntöönpanokelpoinen. Kohdan 11 tarkoittaman toiminta- ja taloussuunnitelman toimintaperiaatteita, sekä muitakin kokouspäätöksiä noudatetaan seuraavanakin vuotena  kunnes kyseisen vuoden toimintasuunnitel­ma ja muut päätökset ovat täytäntöönpanokelpoisia.

12 §

Osakaskunnan kokouksen päätökset saatetaan osakaskunnan osakkaiden ja muiden asianosaisten tietoon edellä sääntöjen 10    §:ssä mainitulla tavalla.

Osakaskunnan hoitokunnan päätökset, kalastusalueen kalastuslain mukaisesti antamat päätökset, osakaskunnalle annetut haasteet, julkisen viranomaisen määräykset tai tiedonannot saatetaan osakaskunnan osakkaiden ja muiden asianosaisten tietoon ilmoittamalla niistä seuraavassa osakaskunnan kokouksessa.

13 §

Osakaskunnan kokouksessa kullakin osakkaalla on osuuttaan vastaava äänioikeus. Kokouksen puheenjohtajaa valittaessa on kuitenkin jokaisella osakkaalla yksi ääni ja, jos osakaskunnan kokouksessa osanottajat siitä yksimielisesti sopivat, voidaan asianomaisessa kokouksessa muutkin päätökset tehdä niin.

Kokouksessa kukaan ei saa äänestää enemmällä kuin kymmenellä (10) prosentilla läsnä olevien yhteenlasketusta äänimäärästä.

Kokouksen päätökseksi katsotaan se mielipide, jota enemmistö on kannattanut. Äänten jakaantuessa tasan tulee päätökseksi pääluvun mukaan lasketun enemmistön mielipide. Jos äänet myös näin laskien menevät tasan, ratkaisee äänestyksen tuloksen puheenjohtajan ääni, jos hän on osakas. Jos puheenjohtaja ei ole osakas, tai jos kyseessä on vaali, ratkaisee arpa.

Osakaskunnan päätöksen tekemiseen vaaditaan kahden kolmasosan äänimäärä ja vähintään yksi kolmannes äänestäneistä osakkaista, mikäli päätös koskee:

1) yhteisen alueen tai sen osan myymistä tai vuokraamista viittä vuotta pitemmäksi ajaksi;

2) yhteisen alueen käyttötarkoituksen pysyvää muuttamista;

3)osakaskunnan sääntöjen muuttamista;

4) velan ottamista;

5) osakkaiden suoritettavaksi tarkoitetun maksun määräämistä;

6) yhteisten alueiden yhdistämistä tai kiinteistöön kuuluvan alueen liittämistä yhteiseen alueeseen osakkuutta vastaan koskevan sopimuksen hyväksymistä;

7 osakkaiden pyydysyksikköjen jakamista vesialueosuuksista poikkeavalla tavalla;

8) kalakantojen hoitoa ja kalastuksen järjestämistä koskevien tehtävien siirtämistä kalastusalueen suoritettavaksi; taikka

9) yhteisen vesialueen käyttämistä kalastukseen muulla tavoin kuin siten, että kukin osakas tai se, joka laillisesti käyttää hänen kalastusoikeuttaan, kalastaa vesistössä.

 

14 §

Osakaskunnan kokouksessa on pidettävä pöytäkirjaa johon on merkittävä:

1) kokouksen aika ja paikka;

2) miten kokous on kutsuttu koolle;

3)   läsnä olevat osakaskunnan osakkaat tai heidän asiamiehensä, kunkin äänimäärä;

4)   kokouksessa tehdyt ehdotukset, tapahtuneet äänestykset sekä kokouksen päätökset.

Pöytäkirjan allekirjoittavat puheenjohtaja ja pöytäkirjan pitäjä sekä kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjan tarkastajaa.

15 §

Osakaskunta valitsee hoitokunnan, johon kuuluu kuusi jäsentä, sekä heille henkilökohtaiset varamiehet. Hoitokunnan jäsenten toimikausi on kaksi vuotta. Ensi kerran valituista jäsenistä eroaa ensimmäisen vuoden lopussa arvan mukaan puolet ja toisen vuoden lopussa jäljelle jääneet jäsenet. Sen jälkeen erovuoroisuus ratkaistaan siten, että puolet jäsenistä on valitsemisjärjestyksessä kunakin vuonna erovuorossa.

Hoitokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuodeksi kerrallaan.

Hoitokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä tai heidän henkilökohtaisista varamiehistään on saapuvilla.

Hoitokunnan kokouksissa johtaa puhetta hoitokunnan puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hoitokunnan päätökseksi katsotaan se mielipide, jota enemmistö on kannattanut. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide.

Hoitokunnan puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja käyttää hoitokunnan puolesta puhevaltaa tuomioistuimessa ja viranomaisen luona, jollei hoitokunta jossakin asiassa erikseen määrää toista asiamiestä.

16 §

Sen lisäksi mitä kalastuslaissa ja yhteisaluelaissa sekä niiden nojalla muutoin on säädetty tai määrätty tulee hoitokunnan:

1) johtaa osakaskunnan toimintaa;

2)  valvoa osakaskunnan etua;

3)  tehdä osakaskunnan kokoukselle osakaskunnan toimintaa koskevia ehdotuksia ja valmistella osakaskunnan kokouksessa esille tulevat asiat;

4)   panna täytäntöön osakaskunnan kokouksen päätökset sekä huolehtia niiden tiedottamisesta;

5)   huolehtia osakaskunnan taloudenpidosta ja omaisuudesta;

6)   edustaa osakaskuntaa kalaveden käyttöä ja hoitoa koskevissa asioissa yksityistä osakasta ja kolmatta henkilöä kohtaan;

7)   pitää luetteloa osakaskunnan osakkaista ja heidän äänimääristä;

8)   valvoa osakaskunnan sääntöjen ja päätösten noudattamista; sekä

9)   ilmoittaa hoitokunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tultua valituiksi heidän nimensä ja postiosoitteensa työvoima- ja elinkeinokeskuksen maaseutuosaston kalatalousyksikölle, asianomaiselle maanmittaustoimistolle, asianomaiselle  poliisipäällikölle  sekä  sen  kalastusalueen hallitukselle, jonka alueella osakaskunta toimii.

10) ratkaista asiat, jotka koskevat suostumuksen antamista laiturin, kaapeleiden tai muiden sellaisten merkitykseltään vähäisten laitteiden sijoittamiseksi; 
kilpailujen yms. toimintojen järjestämistä; ruoppauksia ja ruoppausmassojen sijoittamista. sekä;
kalastus- ym. tutkimuksia osakaskunnan alueella.

17 §

Osakaskunnalla voi olla sihteeri, toimitsija ja tämän henkilökohtainen varamies, rahastonhoitaja, valan tehneitä tai vastaavan vakuutuksen antaneita kalastuksenvalvojia ja muita toimihenkilöitä, jotka hoitokunta ottaa toimiinsa ja vapauttaa tehtävistään.

Hoitokunta voi nimetä toimikuntia toteuttamaan osakaskunnan kokouksen hoitokunnalle osoittamia tehtäviä. Toimikuntaan tulee kuulua aina vähintään yksi hoitokunnan jäsen.

19 §

Osakaskunnan nimen kirjoittaa hoitokunnan puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja ja yksi hoitokunnan jäsen yhdessä.

20 §

Osakaskunnan toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. Osakaskunnan tilit, selostus toiminnasta ja muut tarvittavat asiakirjat on annettava tilintarkastajille ennen helmikuun loppua. Tilintarkastajien on annettava kertomuksensa hoitokunnalle ennen maaliskuun loppua.

Ota yhteyttä